Statut

Statut Stowarzyszenia Kundellos

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Wolontariuszy „Kundellos” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 • 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.
 • 4

Logo Stowarzyszenia stanowi wizerunek profilu psa .

 

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 5

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz niesienia pomocy zwierzętom poprzez:

 1. niesienie pomocy zwierzętom przebywającym w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności zaś w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie koło Legionowa;
 2. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania;
 3. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt,
  działania w ich obronie i niesienie im pomocy;
 4. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt;
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętnego postępowania ze zwierzętami, kształtowanie wśród społeczeństwa idei umiłowania i ochrony środowiska naturalnego,
  a zwłaszcza świata zwierząt.
 • 6
 1. Stowarzyszenie jest organizacja o charakterze non profit.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez następującą działalność mającą wyłącznie charakter niezarobkowy:
 3. wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 4. współpracę z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za opiekę nad zwierzętami oraz kierowanie do nich postulatów;
 5. organizowanie szkoleń i konferencji;
 6. współpracę ze schroniskami dla zwierząt; działania na rzecz poprawy warunków bytowania zwierząt przebywających w schroniskach we współpracy z właścicielami oraz zarządcami tych placówek;
 7. leczenie i rehabilitację chorych zwierząt bezdomnych, przebywających w schroniskach lub u tymczasowych opiekunów;
 8. prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt;
 9. działania promujące adopcję zwierząt, wspomaganie schronisk w prowadzeniu działań adopcyjnych;
 10. wspieranie osób prywatnych opiekujących się bezdomnymi zwierzętami;
 11. wspieranie wszelkich innych działań mających na celu pomoc bezdomnym zwierzętom;
 12. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami; wspieranie działalności edukacyjnej, prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży;
 13. promocję i organizację wolontariatu na rzecz zwierząt bezdomnych przebywających w schroniskach;
 14. prowadzenie akcji edukacyjnych i promocyjnych za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 • 8
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą być członkami Stowarzyszenia, na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 3. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia, na zasadach opisanych w ust 2 niniejszego paragrafu.
 4. Potwierdzeniem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członka podpisana przez prezesa i sekretarza Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
 • 9

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków
 3. korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;
 4. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 5. reprezentowania i występowania na zewnątrz Stowarzyszenia w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • 10

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej.
 • 11
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje mu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
 • 12
 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub idei ochrony zwierząt.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, w tym również przysługuje mu czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 • 13

Członkowstwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
 2. wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 3 miesiące od terminu statutowego, rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminów bądź uchwał Stowarzyszenia albo prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego albo przestępstwo skarbowe; śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych.
 • 14

Członkowstwo wspierające ustaje w razie:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
 2. przeprowadzenia likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
 3. wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 3 miesięcy, rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminów bądź uchwał Stowarzyszenia albo prowadzenia działalności sprzecznej
  z celami Stowarzyszenia.
 • 15

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 1. zrzeczenia się tej godności;
 2. pozbawienia tej godności uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 • 16

Decyzję w sprawie wykluczenia członka albo pozbawienia godności członka honorowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia członkom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o uchwale, jednak nie później niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 • 18
 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia powoływane są i odwoływane przez Walne Zebranie Członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 2. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów pełni funkcję odpowiednio: Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata od daty podjęcia uchwały o powołaniu.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata od daty podjęcia uchwały o powołaniu.
 5. Walne Zebranie Członków może odwołać w każdym czasie Zarząd albo Komisję Rewizyjną w całym składzie, jak również poszczególnych członków tych organów. Odwołany członek Zarządu albo Komisji Rewizyjnej pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego składu (w razie odwołania całego składu) lub nowego członka (w razie odwołania członka) Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.
 6. W przypadku ustania członkostwa członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowisko.
 • 19

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,
 4. z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd.

     

 • 20
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, w terminie do 30 września, uchwałą Zarządu.
 3. Obradami Walnego zebrania Członków kieruje Przewodniczący.
 4. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w uzasadnionych przypadkach uchwałą Zarządu, podjętą z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 członków Stowarzyszenia, w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
 6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na wskazany przez członka adres.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu z głosem decydującym.
 8. Członkowie mogą uczestniczyć i głosować podczas Walnego Zebrania Członków przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i przedłożone Zarządowi co najmniej 3 dni przed terminem Zebrania. Pełnomocnikiem może być inny członek Stowarzyszenia albo inna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Jeśli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa osób uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu z głosem decydującym, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podejmowane większością głosów osób uprawnionych obecnych na Zebraniu. Drugi termin powinien być podany
  w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż na godzinę następującą po pierwszym terminie.

 

 • 21

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmiana;
 2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządowi;
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku;
 6. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie;
 8. podejmowanie uchwały w sprawie rozpoczęcia bądź zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjmowania nowych członków albo wykluczenia członka;
 10. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 • 22
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. O podziale funkcji Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza decydują członkowie Zarządu między sobą..
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy liczby członków. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu. Oświadczenia składane wobec Stowarzyszenia oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa 2 razy w roku, na wniosek Prezesa lub dwóch członków Zarządu.
 • 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i zarządzeni jego majątkiem;
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, w tym nabywanie i zbywanie mienia ruchomego;
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia oraz uchwał w sprawie wykluczenia członka, a także pozbawienia godności członka honorowego.

Komisja Rewizyjna

 • 24
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 

 • 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu pod względem merytorycznym i finansowym poprzez:

 1. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli;
 2. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, albo w innym szczególnym przypadku, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 3. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

 

 

 • 26
 1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

 • 28

Środki pieniężne  Stowarzyszenia mogą pochodzić z:

 1. składek członkowskich
 2. zapisów, darowizn i spadków;
 3. dochodów z ofiarności publicznej ,
 4. dotacji, kontraktów, grantów, środków z funduszów publicznych,
 5. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 6. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • 29
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 31 stycznia za dany rok;
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 • 30
 1. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania:
 2. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
 3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;
 4. rozporządzenie składnikiem majątku o wartości powyżej 10 000 złotych lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość; w przypadku zawierania umowy o pracę lub umowy zlecenia kwota ta dotyczy miesięcznej płatności.

 

 1. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
   w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 1. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 2. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu;
 3. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowa.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • 31
 1. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną
 4. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia przechodzi na Schronisko dla Bezdomnych Psów w Józefowie.
 5. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wyznaczy inne osoby.

 

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Kundellos” w dniu 19 października 2012 r. w Warszawie.

 • KONTAKT

  Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos

   

 • s.o.s. gdy boi się burzy pies

 • s.o.s. gdy boi się huku pies.

 • Zostań wolontariuszem!