25 maja 2018 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Posted on 24 maja 2018 by Małgorzata in administracja

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos ul. Chełmska 9/115 , 00-724 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania ankiet (ankieta adopcyjna, ankieta dom tymczasowy) oraz podpisywania umów adopcyjnych oraz umów o dom tymczasowy. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji procedury adopcyjnej oraz procedury domu tymczasowego. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres iod@kundellos.pl lub pismo na adres Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos ul. Chełmska 9/115 , 00-724 Warszawa zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia zawartych umów.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Jeżeli chcesz wziąć udział w procesie adopcyjnym wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu i/lub adresu e-mail.

Podczas podpisywania umowy adopcyjnej wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres przebywania adoptowanego psa/kota
 • nr PESEL lub nr dowodu osobistego,
 • nr telefonu i/lub adresu e-mail.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w procesie adopcyjnym.

Jeżeli chcesz zostać Domem tymczasowym wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr PESEL lub nr dowodu osobistego,
 • nr telefonu i/lub adresu e-mail.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

– wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

– zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,

– przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem, dla którego zostały zebrane,

– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy jednostkom prowadzącym ewidencję numerów ewidencyjnych chip psa lub kota w zakresie, na jaki wyrazicie Państwo zgodę. (Safeanimal.pl, identyfikacja.pl)

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą profilowane.

Co zrobić, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres email: iod@kundellos.pl

adres pocztowy: Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos ul. Chełmska 9/115 , 00-724 Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 • KONTAKT

  Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos

   

 • s.o.s. gdy boi się burzy pies

 • s.o.s. gdy boi się huku pies.

 • Zostań wolontariuszem!